Prep Class Instructions

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI
EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak
Amaç
Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülen zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretiminin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.
 
Kapsam
Madde 2- (1) Bu Yönerge, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığınca yürütülen zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretiminin yönetim, planlama, uygulama ve değerlendirme esaslarını kapsar.
 
Dayanak
Madde 3- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5’inci maddesinin 1. fıkrası, 14’üncü ve 49’uncu maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Trakya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanmaktadır.
 
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen;
a) Yönerge: Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesini,
b) Yabancı Dil:  Arapçayı,
c) Üniversite:  Trakya Üniversitesini,
ç) Fakülte: Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesini,
d) Fakülte Kurulu: Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulunu,
e) Yönetim Kurulu: Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulunu, 
f) Anabilim Dalı Başkanlığı: Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam  Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı Başkanlığını,
g) Öğrenci: Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenim görme hakkı kazanmış gerçek kişileri, 
h- YSBS: Yeterlilik ve Seviye Belirleme Sınavını
i- OAS: Ortak Ara Sınavı
j- OASN: Ortak Ara Sınav Notunu
k- KSS: Kur Sonu Sınavını
l-  KSSN: Kur Sonu Sınavı Notunu
m- KBBN: Kur Bitirme Başarı Notunu ifade eder.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar
 
Arapça Dil Öğretiminin Amacı
Madde 5- (1) Hazırlık eğitim-öğretiminin amacı, öğrencilere ilahiyat lisans programının öngördüğü yabancı dilde kendi konularında okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme, metinleri Türkçe’ye çevirebilme, İslam İlahiyatı ile ilgili temel kaynakları okuyup anlayabilme, yazılı ve sözlü olarak kendilerini yeterince anlatabilme, kültürel ve sosyal hayatta gerekli olan dil iletişimini sağlayabilme, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yabancı dilde izleyebilme becerisini kazandırmaktır.
 
Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğü
Madde 6- (1) Hazırlık sınıfı ile ilgili bütün işleri koordine etmek üzere Dekan tarafından 1 (bir) yıl süreyle bir koordinatör ve bir koordinatör yardımcısı atanabilir.
 
Program Geliştirme Komisyonu
Madde 7- (1) Hazırlık sınıfındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesini ve koordinasyonunu sağlamak, Arapça eğitim-öğretim programı ile ilgili temel ve ek materyalleri belirlemek, geliştirmek, materyal arşivi oluşturmak ve bu yönergede belirtilen diğer görevleri yerine getirmek üzere İlahiyat Fakültesi Dekanı tarafından 1 (bir) yıl süreyle biri başkan olmak üzere en az üç öğretim elemanından oluşan “Program Geliştirme Komisyonu” teşkil edilir.
 
Sınav Komisyonu
Madde 8- (1) Hazırlık sınıfında gerekli sınavların sorularını hazırlayıp uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek üzere İlahiyat Fakültesi Dekanı tarafından biri başkan olmak üzere en az üç öğretim elemanından oluşan bir “Sınav Komisyonu” teşkil edilerek 1 (bir) yıl süre ile görevlendirilir. Hazırlık sınıfında derse giren öğretim elemanları sınav komisyonunun doğal üyeleridir.
 
Yeterlilik ve Seviye Belirleme Sınavı (YSBS)
Madde 9- (1) İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından, öğrencilerin Arapça dil bilgisi ve  beceri yeterlilik ve düzeylerini belirlemek amacıyla hazırlık sınıfı müfredatı esas alınarak eğitim-öğretim yılı başında en az bir defa Yeterlilik ve Seviye Belirleme Sınavı (YSBS) yapılır. Ayrıca Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla ikinci/bahar yarıyılı yılı başında ikinci bir Yeterlilik ve Seviye Belirleme Sınavı (YSBS) da yapılabilir. Sınavın tarihi, yeri ve şeklini Fakülte Yönetim Kurulu belirler.
 
(2) Yeterlilik ve Seviye Belirleme Sınavı (YSBS), Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla tek aşamalı ve yazılı olabileceği gibi ilk aşaması yazılı ikinci aşaması sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak da yapılabilir. Tek aşamalı yazılı sınavda 100 üzerinden en az 70 alan öğrenci başarılı/yeterli sayılır. Sınavın iki aşamalı yapılması durumunda birinci aşamada 100 üzerinden en az 60 ve üzeri puan alan öğrenciler ikinci aşama sözlü sınava girerler. Zorunlu yabancı dil sorumluluğunun kalkması için öğrencilerin sözlü sınavdan en az 70 puan almaları gerekir. Yeterlilik ve Seviye Belirleme Sınavı (YSBS)’nin lisans programı genel başarı notuna herhangi bir etkisi yoktur.
 
(3) Bu sınava, zorunlu hazırlık sınıfına yeni kayıt yaptırmış öğrenciler ile önceki yılda hazırlık sınıfında başarısız olmuş öğrenciler girerler. Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile ikinci/bahar yarıyılı öncesinde yapılacak olan Yeterlilik ve Seviye Belirleme Sınavı (YSBS)’ye girebilmek için o eğitim-öğretim yılının birinci/güz yarıyılında yapılan toplam ders saatinin en az %80’i oranında devam koşulunu sağlamış olmak ve ilk iki kura ait Kur Bitirme Başarı Notu (KBBN) ortalamasının en az 80 olması gerekir.
 
(4) Ek kontenjanla gelen öğrenciler için Yeterlilik ve Seviye Belirleme Sınavı (YSBS), kayıt işleminin bitimini izleyen on iş günü içinde yapılır. Sınavda başarılı olan öğrenciler lisans programına kaydedilirler. Ayrıca;
 
a- En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin (Arapça) ana dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamladıklarını belgeleyenler,
b- Yurt dışında veya yurt içinde Arapça hazırlık sınıfı olan başka bir yükseköğretim kurumundan hazırlık sınıfında başarılı olduktan sonra Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesine yatay geçiş yapan öğrenciler,
c- Son iki yıl içinde ÖSYM tarafından yapılan KPDS, YDS ve/veya YÖK’ün kabul ettiği eş değer Arapça sınavlardan 70 ve üzeri/dengi puan alanlar, akademik takvimde güz ve bahar yarı yıllarında mazeretli kayıtlar için öngörülen süre içinde, başarı belgelerini getirdikleri takdirde kazandıkları bölüme/programa kayıtları yapılır. Öngörülen süreyi geçiren öğrenciler dilerlerse bir sonraki dönemi beklerler veya Arapça hazırlık eğitimine katılabilirler.
 
Derse Devam Zorunluluğu
Madde 10- (1) Hazırlık sınıfında derse devam zorunludur. Yıllık toplam ders saatinin % 20’sini aşan oranda devamsızlık yapan öğrenciler başarısız sayılırlar. Derslere girmeyen veya dersin işlenişini olumsuz etkileyecek biçimde geç gelen öğrenciler, o derse girmemiş sayılırlar. Hazırlık sınıfının ilk yılında devamsızlık nedeniyle tekrara kalanlar, tekrar yılında da devam şartını sağlamak zorundadırlar.
(2) Hazırlık sınıfında öğrencilerin derse devamlarının takibinden Program Geliştirme Komisyonu sorumludur. Öğrenciler derslerin en az % 80'ine devam etmekle yükümlü olduklarından, sosyal ve sportif etkinliklere katılma ve raporlu olma gibi durumlarda, bu mazeretlerini %20’lik devamsızlık süresi içinde kullanmak zorundadırlar. Ancak Rektörlükçe onaylanan sosyal ve sportif etkinliklere katılan öğrenciler katılamadıkları dersler için devamsız sayılmazlar.
 
Eğitim-Öğretim
Madde 11- (1) Hazırlık sınıfında, haftada 30 kredi/saatlik program uygulanır.
 
(2) Hazırlık sınıfı şubeleri en çok 25 öğrenciden oluşur.
(3) Hazırlık sınıfı müfredatı ve ders programı, Program Geliştirme Komisyonu tarafından hazırlanıp Fakülte Kurulunca karara bağlanır. Program Geliştirme Komisyonu, müfredatın ve ders programının geliştirilmesi, uygulamada karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi ve ilgili kurumlarla işbirliği yapılması ve diğer konularda hazırlık sınıfına ders veren öğretim elemanları ile istişare, gözden geçirme ve çalışma toplantıları yapar ve bu faaliyetlere ilişkin olarak hazırladığı raporu eğitim-öğretim yılının sonunda Dekanlığa sunar.
 
(3) Program Geliştirme Komisyonunun teklifi ve Fakülte Kurulu ve Üniversite Senatosunun kararı ile mevcut derslere yeni dersler eklenir veya çıkarılır. Derslerin işleyişinde her türlü teknik araç ve gereçten yararlanılır.
 
(4) Program Geliştirme Komisyonu, eğitim-öğretimin bütün şubelerde aynı seviyede ve müfredata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlar.
 
(5) Hazırlık sınıfı derslerine dinleyici ve konuk öğrenci kabul edilmez.
 
Sınavlar ve Başarı Notu
Madde 12- (1) Zorunlu Hazırlık Sınıfı programı, her biri 9 haftalık toplam dört kur şeklinde uygulanır. 1. ve 2. kur birinci/güz yarıyılını, 3. ve 4. Kur ise ikinci/bahar yarıyılını oluşturur. Her kurun 9. haftasında Kur Sonu Sınavı (KSS) yapılır. Dört kurun Kur Bitirme Başarı Notu (KBBN) ortalaması en az 70 olan öğrenci Hazırlık Sınıfı Programını başarıyla tamamlamış sayılır.
 
(2) Kur Sonu Sınavı haftasında ders yapılmaz.
 
(3) Sınavların yapılacağı tarihler ilgili sınavın en geç 2 (iki) hafta öncesinde Dekanlıkça ilan edilir.
 
(4) Her bir kur süresi içinde en az biri şubeler arasında Ortak Ara Sınav (OAS) olmak üzere gereği kadar sınav yapılır. Ortak Ara Sınav(OAS)’ler  Program Geliştirme  Komisyonunca planlanır ve Sınav Komisyonunca hazırlanıp uygulanır.
 
(5) Kur Bitirme Başarı Notu (KBBN) en az 70 olup Kur Sonu Sınavı  notu (KSSN)’nin  % 50’si, Ortak Ara Sınav notu (OASN)’nin (birden fazla OAS yapılmış ise bunların ortalamasının) % 20’si ile sınıf içi performans ortalamasının % 10, fakültede düzenlenen ders dışı bilimsel/kültürel etkinliklere katılım puanının % 10 ve derse devam oranının % 10’unun toplamından oluşur.
 
(6) Geçerli nedenlerle Kur Sonu Sınavına katılamayan ve Fakülte Yönetim Kurulu'nca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır. Yeterlilik ve Seviye Belirleme Sınavı (YSBS)’ye katılmayanlar için mazeret sınavı yapılmaz. İlahiyat Fakültesi’nde Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen geçerli nedenlerden ya da üniversite veya devlet hastanelerinden alınan en az üç uzman doktor tarafından düzenlenmiş ve ilgili başhekim tarafından onaylanmış rapor ile belgelenen sağlık sorunlarından dolayı sınavlara giremeyen öğrenci mazeret sınavı hakkını kullanabilmek için, mazeretinin bitim tarihini izleyen 7 iş günü içinde dilekçe ile Dekanlığa başvurmak zorundadır.
 
(7) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde Dekanlığa dilekçe vererek maddi hata yönünden sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. Daha sonra yapılan itirazlar kabul edilmez. İtiraz üzerine sınav kâğıdı biri dersin hocası olmak üzere Dekanlıkça oluşturulan üç kişilik komisyon tarafından beş iş günü içerisinde incelenip sonuç yazılı ve gerekçeli olarak dekanlığa bildirilir.
 
Hazırlık Sınıfının Süresi ve Başarının-Başarısızlığın Sonucu
Madde 13- (1) Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı programının süresi, öğrencilerin kayıt oldukları lisans programının eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
 
(2) 11. maddede belirtilen esaslar çerçevesinde başarılı olan öğrencilerin lisans programına kayıtları yapılır. Başarısız olanlar, sonraki yıl yapılacak Yeterlilik ve Seviye Belirleme Sınavı (YSBS)’ye girerler ve başarılı oldukları takdirde lisans eğitimine başlar; başarısız olanlar ise hazırlık sınıfını tekrar ederler. Tekrar yılında da devamsız veya başarısız olan öğrencilerin lisans programına kaydı yapılır; ancak bu öğrenciler Yeterlilik ve Seviye Belirleme Sınavı (YSBS)’de başarılı oluncaya kadar sadece Türkçe verilen dersleri alabilirler, kısmen veya tamamen Arapça okutulan dersleri alamazlar ve mezun olamazlar.
 
Kayıt Dondurma ve Disiplin İşlemleri
Madde 14- (1) Hazırlık eğitimi sırasında yıl tekrarını gerektirecek kayıt dondurma talepleri, Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Hazırlık eğitimi bir akademik yılı kapsadığından bir yarıyıllık kayıt dondurma işlemi yapılamaz. Hazırlık eğitimi süresince öğrencilerin disiplin işlemleri İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülür.
 
Yabancı Uyruklu Öğrenciler
Madde 15- (1) Türkçe yeterlilik belgesi bulunmayan yabancı uyruklu öğrenci adayları, eğitimin Arapça verilmesi dolayısıyla Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı eğitimine devam edebilirler; ancak hazırlık eğitiminde başarılı olsalar bile lisans programına geçebilmeleri için Türkçe yeterlilik belgesi almaları ön şarttır.
 
Yaz Okulu
Madde 16- (1) Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencileri, daha sonra yapılacak olan Yeterlilik ve Seviye Belirleme Sınavlarına hazırlamak amacıyla Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyla hazırlık sınıfı yaz okulu programı açılabilir ve bu program Trakya Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi hükümleri doğrultusunda uygulanır.
 
İlişik Kesme
Madde 17- (1) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki ilgili madde hükümleri uygulanır. İlişik kesme Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
 
Yönergede Yer Almayan Hükümler
Madde 18-(1) Bu yönergede yer almayan hususlarda “Trakya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” ve “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır. Uygulama sırasında doğabilecek problemleri çözmede Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir.
 
Yürürlük
Madde 19- (1) Bu yönerge Trakya Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 20- (1) Bu Yönergeyi Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı yürütür.
 
 
This content was issued on 30.01.2014 and has been viewed for 939 times.